Qëndrueshmëria “Kalimtare”

Për të ruajtur mjedisin ashtu siç  është, duhet te kontribuoj secili individ. Sidomos duhet te kontribuojnë bizneset apo kompanitë dhe duhet te kenë me shumë përgjegjësi. Me shume përgjegjësi ndaj popullatës se sotme dhe gjeneratave qe vijnë.

BG ndjen obligim qe te ketë përgjegjësi për këto obligime:

Kjo fillon qysh ne zhvillimin e produktit. Produktet inovatitve jane ekologjike gjate tërë jetëgjatësisë. Duke filluar ne materialet e ndërtimit, vazhdon në mënyre e prodhimit deri tek reciklimi.

Kualiteti me i mirë i produktit duhet të jetë kusht i domosdoshëm, kështu qe rezulton një jetëgjatësi dhe me ç’rast një ruajtje te resurseve. Sepse asgjë nuk është me ekologjike se sa cikli i shkurtër i prodhimit.

Me FILCOTEN synohet arritja e këtyre kushteve optimale:

Nëpërmes reduktimit te peshës prej 70% për dallim nga produktet e betonit me te njëjtat përmasa, FILCOTEN innovative arrin  një kontribut të lartë në ruajtjen e resurseve. Pesha e vogël e artikujve dukshëm ka zvogëluar përqindjen e emetimeve të CO2 gjatë transportit.

Përmes reduktimit të peshës deri ne 30% përdorimi dhe instalimi (montimi) i tyre është  shumë me i lehte. Për shkak procedurës krejtësisht automatike te prodhimit nuk kane nevojë punëtoret te bartin pasha te renda, me çka përmirësohen dukshëm kushtet ne vendin e punës.

Gjatë prodhimit nuk krijohen zhurma të mëdha, kështu që punëtoret nuk kane nevojë te bartin kufje mbrojtëse ndaj zhurmës.

Dhe se fundi  FILOCETEN përbehen prej fibrave me materiale minerale. Nuk përdoret plastika, kështu qe Produktet FILCOTEN janë 100% te reciklueshme.


Ballina . Apendiksat .
zur Navigation
Sprache wählen:
Deutsch . English . Hrvatski . Magyarul . Česky . Slovensky . Română . Slovensko . Nederlands . Srpski . Polski . Shqipe . Български . Dansk . Norsk

Navigieren Sie hier:

FILCOTEN është një markë e BG

CMS
This website uses cookies. Details about the use of cookies.
With the continued use of our website you consent to our use of cookies.
Accept